انوش راوید

وبلاگ انوش راوید از مطالب و مقالات ارگ ایران

راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها

راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها
پیش گفتار
      یکی از ضروریت ترین چیزها برای هر کاری منجمله در وب نویسی،  و یا حتی امور فنی ساده و کلاً همه کار،  داشتن جدولی از تبدیل واحد هاست،  در این صفحه این جدول را نوشتم،  و به مرور بنا به نیاز به آن اضافه می نمایم.
تصویر یک چرتکه قدیمی،  عکس شماره 3368.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  ://arqir.comhttp
تصویر لوگوی تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره 1607.
 برگه 189 زمستان 1384 پیوست فنی مهندسی ارگ ایران است. 
ادامه دارد و باز نویسی می شود،  نظر دهید و کم و بیش را بنویسید.
تصویر خواجه نصیرالدین طوسی
تصویر نصیرالدین طوسی،  عکس شماره 4015. 
<><><><><><><><><> 
  تبدیل واحد های طولی 
1
میلیمتر
=
039 / 0    
اینچ
1
اینچ
=
400 / 25
میلیمتر
1
اینچ
=
54 / 2
سانتیمتر
1
متر
=
093 / 1    
یارد
1
فوت
=
333 / 0   
یارد
1
فوت
=
12
اینچ
1
فوت
=
5 / 30
سانتیمتر
1
فوت
=
305 / 0   
متر
1
یارد
=
3
فوت
1
یارد
=
914 / 0    
متر
1
یارد
=
44 / 91
سانتیمتر
1
کیلومتر
=
621 / 0     
میل
1
میل
=
609 / 1
کیلومتر
1
میل
=
3 / 1609   
متر
1
میل
=
1760
یارد
1
میل
=
6080
فوت
1
میل
=
5152 / 1  
میل
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های سطحی
  1  سانتیمتر
=
155 / 0          اینچ مربع 
  1  اینچ مربع
=
452 / 6    سانتیمتر مربع 
  1  متر مربع
=
764 / 10       فوت مربع 
  1  فوت مربع
=
093 / 0          متر مربع 
  1  متر مربع
=
196 / 1          یارد مربع 
  1  یارد
=
9                   فوت مربع 
  1  یارد مربع
=
8360      سانتیمتر مربع 
   1 یارد مربع
=
836 / 0          متر مربع 
  1 میل مربع
=
590 / 2    کیلومتر مربع 
  1  کیلومتر مربع
=
386 / 0          میل مربع 
  1  کیلومتر مربع
=
100                   هکتار 
  1  هکتار
=
01 / 0      کیلو متر مربع 
  1  هکتار
=
471 / 2               جریب 
  1  جریب
=
405 / 0              هکتار 
  1  جریب
=
740 / 4         یارد مربع 
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های حجمی
1  اینچ مکعب
=
387 / 16        سانتیمتر مکعب 
1  پنت
=
568 / 0                         لیتر 
1 لیتر
=
026 / 61              اینچ مکعب 
1  لیتر
=
7598 / 1                      پاینت 
1 لیتر
=
264178 / 0      گالن آمریکایی 
1  لیتر
=
219975 / 0         گالن امپریال 
1  لیتر
=
035316 / 0          فوت مکعب 
1  لیتر
=
00629 / .        بشکه آمریکایی 
1  متر مکعب
=
315 / 35              فوت مکعب 
1 متر مکعب
=
17 / 264           گالن آمریکایی 
1  متر مکعب
=
97 / 219             گالن امپریال 
1  متر مکعب
=
2898 / 6         بشکه آمریکایی 
1  کیلو لیتر
=
1000                            لیتر 
1  کیلو لیتر
=
308 /0                 یارد مکعب 
1  فوت مکعب
=
316 / 28                      لیتر 
1  فوت مکعب
=
4805 / 7         گالن آمریکایی 
1  فوت مکعب
=
2288 / 6            گالن امپریال 
1  فوت مکعب
=
028317 / 0          متر مکعب 
1  فوت مکعب
=
321                     اینچ مکعب 
1 گالن آمریکایی
=
78533 / 3                     لیتر 
1  گالن آمریکایی
=
82268 / 0           گالن امپریال 
1  گالن آمریکایی
=
133681 / 0          فوت مکعب 
1  گالن آمریکایی
=
0338095 / 0   بشکه آمریکایی 
1  گالن آمریکایی
=
0037854 / 0         متر مکعب 
1  گالن امپریال
=
42 / 277              اینچ مکعب 
1  گالن امپریال
=
54592 / 4                     لیتر 
1  گالن امپریال
=
160544 / 0         فوت مکعب 
1  گالن امپریال
=
20094 / 1        گالن آمریکایی 
1  گالن امپریال
=
028594 / 0  بشکه آمریکایی 
1  گالن امپریال
=
0045461 / 0        متر مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
9702                    اینچ مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
984 / 158                     لیتر 
1  بشکه آمریکایی
=
44                    گالن آمریکایی 
1  بشکه آمریکایی
=
9726 / 34          گالن امپریال 
1  بشکه آمریکایی
6146 / 5         فوت مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
  15899 / 0       متر مکعب 
 
 
 
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های وزنی
1  گرم
=
035 / 0           اونس
1  اونس
=
35 / 28               گرم
1  پوند
=
453592 / 0  کیلو گرم
1  پوند
=
592 / 453         گرم
1  کیلو گرم
=
20462 / 2        پوند
1  پود روسی
=
380 / 16    کیلو گرم
1  کیلو گرم
=
061 / 0    پود روسی
1  تن
=
1000          کیلو گرم
1  خروار
=
300            کیلو گرم
1  خروار
=
100            من تبریز
1  خروار
=
64000            مثقال
1  ری
=
12               کیلو گرم
1  ری
=
4                 من تبریز
1  ری
=
2560               مثقال
1  کیلو گرم
=
1000                  گرم
1  من تبریز
=
3                  کیلو گرم
1  من تبریز
=
640                  مثقال
1  چارک
=
10                      سیر
1  چارک
=
750                    گرم
1  چارک
=
160                  مثقال
1  سیر
=
75                       گرم
1  سیر
=
16                     مثقال
1  مثقال
=
6875 / 4             گرم
1  مثقال
=
24                     نخود
1  نخود
=
1953 / 0             گرم
1  نخود
=
4                         گندم
1  گندم
=
0488 / 0             گرم
1  تن متریک
=
98421 / 0    تن بزرگ
1  تن متریک
=
10231 / 1   تن کوچک
1  تن متریک
=
6 / 2204             پوند
1  تن بزرگ
=
12 / 1           تن کوچک
1  تن بزرگ
=
01605 / 1    تن متریک
1  تن کوچک
=
892857 / 0   تن بزرگ
1  تن کوچک
=
907185 / 0  تن متریک
1  تن کوچک
=
2000                   پوند
 
 
 
<><><><><><><><><> 
واحد های نیروی حرارت
1 قوه اسب
=
550     فوت پوند در ثانیه
1 قوه اسب
=
746 / 0           کیلو وات
1 قوه اسب
=
014 / 1          اسب بخار
1 اسب بخار
=
542     فوت پوند در ثانیه
1 اسب بخار
=
986 / 0           قوه اسب
1 اسب بخار
=
736 / 0          کیلو وات
1 کیلو وات
=
1000                    وات
1 کیلو وات
=
340 / 1           قوه اسب
1 کیلو وات
=
359 / 1          اسب بخار
1 کیلو وات
=
737       فوت پوند در ثانیه
<><><><><><><><><> 
واحد های انگلیسی
1 واحد حرارتی
=
252            کیلو گرم کالری
1 واحد حرارتی
=
393 / 0  قوه اسب در ساعت
1 واحد حرارتی
=
293 / 0     کیو وات ساعت
1000 کیلو گرم کالری
=
3068          واحد حرارتی
1000 کیلو گرم کالری
=
559 / 1  قوه اسب در ساعت
1000 کیلو گرم کالری
=
163 / 1     کیلو وات ساعت
کیلو وات ساعت
=
3411          واحد حرارتی
کیلو وات ساعت
=
1340   قوه اسب در ساعت
کیلو وات ساعت
=
6 / 859     کیلو گرم کالری
<><><><><><><><><> 
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series                            B Series
*  A0  =  841  @ 1189  *  <><><> *  B0  =  1000  @  1414  *
*  A1  =  594  @  841   *  <><><> *  B1  =   707   @  1000  *
*  A2  =  420  @  594   *  <><><> *  B2  =   500   @   707   *
*  A3  =  297  @  420   *  <><><> *  B3  =   353   @   500   *
*  A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *
*  A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *
*  A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *
*  A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *
*  A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *
<><><><><><><><><> 
جدول تبدیل واحد ها
* 1 پینت =   568/ 0   لیتر          ***  1 سانتیمتر =   0394 / 0  اینچ
* 1  لیتر =   219 / 0   گالن             ***  1 میلیمتر =   039 / 0  اینچ
* 1 گالن =   546 / 4   لیتر              ***  1 اینچ =   4 / 25   میلیمتر
* 1  انس =   350 / 28  گرم              ***  1 اینچ =   54 / 2سانتیمتر
* 1  گرم =   035 / 0   انس              *** 1 سانتیمتر =  393 / 0 اینچ
* 1 کیلو گرم =   204 / 2  پوند               *** 1 متر =   093 / 0  یارد
* 1 پوند =   453 / 0  کیلو گرم               *** 1 یارد =   914 / 0  متر
* 1 پوند =   59 / 453  گرم              ***  1 یارد =   44 / 91 سانتیمتر
* 1 گرم =   00221 / 0  پوند             *** 1 کیلو متر =   621 / 1 مایل
* 1 گرین =   065 / 0  گرم                ***  1 مایل =   609 / 1  کیلومتر
* 1 گرم =   43 / 15  گرین                     *** 1 مایل =   3 / 1609 متر
* 1 پود روسی = 380 / 16کیلو گرم           ***  1 فوت =   305 / 3  متر
* 1 کیلوگرم = 061 / 0  پود روسی                *** 1 متر = 281 / 3  فوت
* 1 تن =   1000    کیلو گرم          *** 1 سانتیمتر مربع =  155 / 0  اینچ
* 1 خروار =   300  کیلو گرم         *** 1 اینچ مربع =   452 / 6  سانتیمتر
* 1 خروار =   100  من تبریز     *** 1 متر مربع =   764 / 10  فوت مربع
* 1 ری =   12  کیلو گرم             *** 1 متر مربع =   196 / 1  یارد مربع
* 1 ری =   3   من تبریز              *** 1 یارد مربع =   836 / 0  متر مربع
* 1 ری =   2650  مثقال                      *** 1 هکتار =   471 / 2  اکر
* 1 کیلو گرم =   1000  گرم                  *** 1 اکر =   404 / 0  هکتار
* 1 من تبریز =   3  کیلو گرم        *** 1 مایل مربع =   590 / 2  کیلو متر
* 1 من تبریز =   640  مثقال          *** 1 کیلومتر مربع =   386 / 0 مایل
* 1 چارک =   10  سیر                 *** 1 متر مکعب =   315 / 35  فوت
* 1 چارک =   750  گرم          *** 1 فوت مکعب =   0283 / 0  متر مکعب
* 1 چارک =   160  مثقال          *** 1 سانتیمتر مکعب =   061 / 0   Cu in
* 1 سیر =    75  گرم              *** 1 متر مکعب =   308 / 1  یارد مکعب
* 1 سیر =    16  مثقال             *** 1 یارد مکعب =   764 / 0  متر مکعب
* 1 مثقال =   6875 / 4     گرم               *** 1 جریب =   405 / 0  هکتار
* 1 مثقال =   24  نخود                        *** 1 هکتار =   471 / 2  جریب
* 1 نخود =   1953 / 0  گرم            ***  1 اینچ مکعب =   0164 / 0  لیتر
* 1 نخود =   4  گندم                        *** 1 لیتر =   03 / 61  اینچ مکعب
* 1 گندم =   0488 / 0  گرم                    *** 1 لیتر =   759 / 1  پینت
<><><><><><><><><> 
Heat Flow Rate :
Btu / H      @      0.2931           =    Watt
Kcal / H       @     1.163             =    Watt
Horsepower (Boiler)   @   9.81         =    KW
Horsepower (U.K)    @   0.7457           =   KW
Ton, refrig. (12000 Btu / H)   @  * 3.517  =   KW
Lb / H (Steam at 212 F)      @     0.284    =   KW
U (Btu / H.ft.F)     @     5.6783    =   U (W/m.K)
Volume :
Gallon (U.S. liquid)      @      3.7854   =  Liter
Flow Rate :
Gallon / Min (G.P.M)   @   0.0631  =   L / Sec
GPM     @   0.0000631    =  M3 / Sec
GPM      @       0.2272       =    M3 / H
GPH     @     0.003785     =    M3 / H
M3 / H      @      0.2778        =    L / Sec
Cu. Ft / Min (CFm)    @    1.698   =   M3 / H
CFM     @    0.4719       =    L / Sec
Lenght :
Inch         @            25.4        =    MM
Ft         @            0.3048      =       M
Velocity :
Ft / Min (FPM)    @   0.005008     =    M / Sec
Ft / Sec     @      0.3048      =    M / Sec
Mass :
Lb (mass)       @      0.4536       =         Kg
Force :
Lb (force)        @               4.45 =          N
Pressure :
Lb (force) / In (PSI)       @            6.895 =      Kpa
PSI    @         0.06895 =      Bar
Bar    @                 100 =     Kpa
Atmosphere    @             101.3 =      Kpa
PSI    @    0.703  =   M of. water
Ft of water    @               2.989 =      Kpa
Inch of water      @             0.2491 =      Kpa
* =   3.968  =  Btu
<><><><><><><><><> 
ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:
شرح                   *        واحد     *    نفت سفید   *   نفت گاز    *    نفت کوره    *   گاز مایع    *
وزن مخصوص      *                  *   7900 / 0   *   839 / 0  *   9040 / 0   *   5605 / 0 *
ارزش حرارتی       *    kcal/kg   *     11000   *  10700   *    10200    *    12000  *
ارزش Gross        *  kcal/ lit    *    8700     *    9000   *     9200    *
ارزش حرارتی ناویژه * kcal/kg   *  10300  *  10100   *   9600  *
ارزش حرارتی ویژه *  kcal/ lit   *   8150   *   8500    *   8700  *
#                      *   Lit         *   158 / 1  *   115 / 1  *  087 / 1 *
##                   *  M3          *  864 / 0  *   897 / 0   *  920 / 0  *
###                * Lit            *  323 / 1  *   271 / 1   *  242 / 1  *
####             *   M3         *   775 / 0  *   785 / 0   *  805 / 0 *
* ارزش حرارتی برق              *   Kcal/Kw  *  860      *
* ارزش حرارتی گاز طبیعی       *  Kcal/M3   *  9000    *
* ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی * Kcal/M3    *  9500    *
# حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (80 درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (70 درصد)، برق (100 درصد).
### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر،  گاز مایع شامل C3 بمقدار  30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.
 <><><><><><><><><>
تبدیل کیلو وات به اسب بخار:
*  KW  <><><> HP  *****  KW <><><> HP  *
*  0.06        =      1/12  *****   18.5       =         25  *
*  0.09        =       1/8   *****    22         =         30  *
*  0.12        =       1/6   *****    30         =         40  *
*  0.18        =       1/4   *****    37         =         50  *
*  0.25        =       1/3   *****    45         =         60  *
*  0.37        =       1/2   *****    55         =         75  *
*  0.55        =       3/4   *****    75         =       100  *
*  0.75        =       1      *****    90         =        125  *
*  1.1          =       1.5   *****    110       =        150  *
*  1.5          =       2      *****    132       =        175  *
*  2.2          =       3      *****    160       =         200  *
*  3             =       4      *****    200       =         270  *
*  4             =       5.5   *****    250       =         340  *
*  5.5          =       7.5   *****    315       =         430  *
*  7.5          =       10    *****    355       =         480  *
*  11           =       15    *****    400       =         545  *
*  15           =       20    *****     **        *           **  *
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series                            B Series
*  A0  =  841  @ 1189  *  <><><> *  B0  =  1000  @  1414  *
*  A1  =  594  @  841   *  <><><> *  B1  =   707   @  1000  *
*  A2  =  420  @  594   *  <><><> *  B2  =   500   @   707   *
*  A3  =  297  @  420   *  <><><> *  B3  =   353   @   500   *
*  A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *
*  A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *
*  A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *
*  A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *
*  A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *
<><><><><><><><><> 
میله گرد ساده و آجدار
ردیف *  قطر MM *  پیرامون CM  *  سطح مقطع CM2 *  وزن هر متر KG/M *
1     =       6                 1.89                  0.28                        0.222
2     =       8                 2.51                    0.5                        0.395
3     =       10               3.16                  0.79                        0.617
4     =       12               3.77                  1.13                        0.888
5     =       14               4.40                  1.54                          1.21
6     =       16               5.03                  2.01                          1.58
7     =       18               5.65                  2.54                          2.00
8     =       20               6.28                  3.14                          2.47
9     =       22               6.91                    3.8                          2.98
10   =       25               7.85                   4.91                         3.85
11   =       28                8.8                    6.16                         4.83
12   =       32               10.1                   8.04                         6.31
13   =       36               11.3                   10.2                         7.99
14   =       40               12.6                   12.6                         9.87
<><><><><><><><><> 
ادامه دارد و باز نویسی می شود،  نظر دهید و کم و بیش را بنویسید.
   عکس اولین وزنه های جهان متعلق به تمدن کهن جی،  کشف شده در کنار صندل استان کرمان،  عکس شماره 5421.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ   http://arqir.com
 
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی‌ماه سال 1395 ساعت 09:32 ب.ظ | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب

وبسایت ارگ انوش راوید